Allgemeine Geschäftsbedingungen

Všeobecné ochodné podmienky
SAN VIVERE s.r.o.
Sídlo: Nádražná 3, 900 81 Šenkvice, Slovensko
Tel: +421(0)903 212133
E-mail: info@sanvivere.com
www.sanvivere.com
Zápis v OR SR, OS BA 1, odd.: Sro, vložka číslo 123959/B
IČO: 51 206 978
DIČ: 2120636573

A. Všeobecné obchodné podmienky (VOP)
1 Predmet

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky “SAN VIVERE s.r.o.“ (ďalej len “predávajúci”), platia pre všetky zmluvy, ktoré spotrebiteľ alebo obchodník (ďalej len “kupujúci” ) uzatvára s predávajúcim za tovar a / alebo služby uvedené na webovej stránke predávajúceho. Zmluva neberie do úvahy vlastné podmienky kupujúceho, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
1.2 Kupujúcim v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok sa rozumie akákoľvek fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Predávajúcim v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje do právneho úkonu v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
2 Uzavretie zmluvy
2.1 Prezentácia produktov na webovej stránke predávajúceho sa nepovažuje za záväznú ponuku zo strany predávajúceho, ale slúži ako podklad pre záväznú ponuku zo strany kupujúceho.
2.2 Kupujúci môže predložiť ponuku prostredníctvom objednávky zaslanej na mail predávajúceho, prípadne objednaním a zaplatením produktov cez PayPal systém. Týmto kupujúci po zadaní svojich osobných údajov a odoslaní objednávkového mailu zasiela predávajúcemu záväznú ponuku na uzavretie zmluvy na uvedený produkt.
2.3 Ponuku na uzavretie zmluvy od kupujúceho potvrdí predávajúci v priebehu dvoch dní jedným z troch nasledovných spôsobov: písomným potvrdením (fax alebo e-mail), alebo zaslaním produktu na adresu kupujúceho, alebo žiadosťou o úhradu zo strany kupujúceho za objednaný produkt.
Zmluva je uzatvorená v okamihu, kedy nastane jedna z vyššie uvedených alternatív.
V prípade, že predávajúci neprijme ponuku od kupujúceho vo vyššie uvedenej lehote, má sa za to, že ponuka bola predávajúcim odmietnutá a kupujúci už nie je viazaný svojím prejavom vôle.
2.4 Lehota na prijatie ponuky začína plynúť hneď nasledujúci deň po odoslaní ponuky zo strany kupujúceho a končí sa uplynutím 48 hodín. Ak pripadne niektorý deň z tejto lehoty na sobotu, nedeľu alebo celoštátne uznávaný štátny sviatok na mieste predávajúceho, lehota sa o tento deň posúva na nasledujúci pracovný deň.
2.5 Spracovanie objednávky a kontakt sa realizuje zvyčajne prostredníctvom e-mailu alebo automatizovaným spracovaním objednávok. Kupujúci musí zabezpečiť, aby ním zadaná e-mailová adresa bola správna, a aby na tejto adrese mohol prijať e-mail od predávajúceho. Kupujúci musí zabezpečiť spamovú filtráciu (aby sa mail od dodávateľa nedostal do spamového koša).
3 Náklady za vrátenie tovaru
Predávajúci znáša náklady za vrátenie tovaru iba v prípade, že dodaný tovar nezodpovedá objednávke kupujúceho. Vo všetkých ostatných prípadoch znáša náklady na vrátenie tovaru kupujúci.
4 Ceny a platby
4.1 Ceny uvedené predávajúcim sú konečné a zahŕňajú DPH. Ďalšie dodacie a prepravné náklady sú dodatočne vyčíslené v popise výrobku.
4.2 Zákazník má niekoľko platobných možností: platba vopred na základe faktúry vystavenej predávajúcim alebo zaslanie na dobierku alebo objednávka a platba priamo cez PayPal systém.
5 Dodacie a prepravné podmienky
5.1 Dodanie tovaru sa uskutočňuje na pravidelných trasách a na dodaciu adresu uvedenú kupujúcim. Pre dokončenie nákupnej transakcie je rozhodujúca správne zadaná doručovacia adresa kupujúceho.
5.2 Ak dopravná spoločnosť zašle produkt predávajúcemu späť z dôvodu neúspešného doručenia, kupujúci znáša náklady neúspešného doručenia. To neplatí v prípade, ak kupujúci odmietne prebrať produkt z dôvodu zaslania iného produktu ako objednal a týmto si uplatňuje svoje právo na vrátenie produktu.
5.3 Zodpovednosť za produkt, za poškodenie, prípadne za stratu produktu prechádza z predávajúceho na kupujúceho prevzatím produktu. V prípade, že kupujúci je podnikateľ, firma , prechádza zodpovednosť náhodnej straty a náhodného poškodenia produktu na prepravnú spoločnosť.
5.4 Predávajúci si vyhradzuje právo nedodať tovar v danom dodacom termíne v prípade, že produkt je momentálne nedostupný a zároveň sa zaväzuje podniknúť všetky potrebné kroky, aby čo najrýchlejšie poslal objednaný produkt kupujúcemu. Predávajúci sa zároveň zaväzuje ihneď informovať kupujúceho o prebiehajúcom procese. V prípade nedostupnosti produktu, alebo len čiastočnej dostupnosti produktu, bude zákazník bezodkladne informovaný a peniaze bezodkladne vrátené na účet kupujúceho.
5.5 Osobný odber je možný na základe predošlej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.
6 Zodpovednosť za vady
Zákonná zodpovednosť za vady.
7 Rozhodcovské právo
7.1 Na všetky právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa vzťahuje zákon Srbskej republiky s výnimkou zákona o medzinárodnej kúpe pohyblivého tovaru.
7.2 V prípade, že kupujúci je obchodník, právnická osoba alebo verejnoprávny činiteľ so sídlom na území Slovenska republiky, jediným miestom súdu pre všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy je sídlo predávajúceho. Ak má kupujúci sídlo mimo územia Slovenska, platné miesto súdu je sídlo predávajúceho okrem mimoriadne uzavretých dohôd. V takom prípade je kupujúci oprávnený informovať sa na súde predávajúceho o prebiehajúcom procese.
7.3 Zmluvný jazyk je slovenský.

B. Informácie pre spotrebiteľov
1 Informácie o totožnosti predávajúceho

SAN VIVERE s.r.o.
Sídlo: Nádražná 3, 900 81 Šenkvice, Slovensko
Tel: +421(0)903 212133
E-mail: info@sanvivere.com
www.sanvivere.com
Zápis v OR SR, OS BA 1, odd.: Sro, vložka číslo 123959/B
IČO: 51 206 978
DIČ: 2120636573
2 Informácie o podstatných vlastnostiach produktov
Základné charakteristiky produktov vyplývajú z príslušného popisu produktu.
3 Informácie o uzatvorení zmluvy
Uzatvorenie zmluvy je v súlade s odsekom 2 časti A Všeobecných obchodných podmienok (viď vyššie).
4 Informácie o platbe a doručení
Platba musí byť vykonaná v súlade s odsekom 4 časti A Všeobecných obchodných podmienok (viď vyššie), dodanie v súlade s odsekom 5 časti A (viď vyššie).
5 Informácie o technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy
Kupujúci na predloženie svojej ponuky musí prejsť nasledujúcimi technickými krokmi:
5.0.1 Zaslanie objednávky mailom na adresu predávajúceho info@sanvivere.com alebo objednaním produktu priamo cez PayPal systém.
5.0.2 V mailovej objednávke musí byť presne špecifikovaný produkt a požadované množstvo.
5.0.3 Odoslanie mailu – objednávky
5.1 Prijatie objednávky zo strany predávajúceho je v súlade s odsekom 2.3 časti A Všeobecných obchodných podmienok (viď vyššie).
6 Informácie o ukladaní zmlúv
Po zaslaní objednávky zo strany kupujúceho sa zmluvný text ukladá u predávajúceho a kupujúcemu sa zasiela potvrdzujúci text (mail).
7 Informácie o dostupných jazykových zdrojoch pre uzavretie zmluvy
Pre kupujúcich je pre zmluvu určený slovenský jazyk.

C. Dodanie a doprava
1 Platobné možnosti

Pre dodávku produktov na Slovensku ponúkame nasledujúce možnosti platby, ak ponuka neustanovuje inak: platba vopred na základe faktúry vystavenej predávajúcim alebo zaslanie tovaru na dobierku alebo objednávka cez PayPal systém.
2 Dodanie
2.1 Produkt bude dodaný ihneď v závislosti na veľkosti objednávky.
2.2 V prípade, že sa jedná o medzištátnu prepravu mimo Európy, prosíme kontaktujte nás mailom na adrese info@sanvivere.com a zadajte prosím položku s objednaným množstvom, presnú doručovaciu adresu (ulica, číslo domu, mesto) a zodpovedajúce PSČ. Obratom vám dáme vedieť, či môžeme zásielku zaslať aj do vami určenej krajiny a vyčíslime poštovné náklady.
3 Poštovné náklady
3.1 U zásielok v rámci Slovenska účtujeme náklady na doručenie ako paušálnu sadzbu na objednávku v hodnote 3,80 EUR za doručenie. U zásielok mimo SK v rámci Európy účtujeme náklady na doručenie ako paušálnu sadzbu na objednávku v hodnote 4,75 EUR za doručenie. Ak je hodnota objednávky viac ako 1150,00 EUR, poštovné náklady kupujúcemu neúčtujeme, t.j. platí ich predávajúci.
4 Dodacie podmienky
4.1 Dodacia lehota je cca 5 pracovných dní v rámci EÚ (nepočítajú sa soboty, nedele a sviatky).
Ak objednaný produkt momentálne nie je dostupný, alebo nie je skladom, dodacia lehota sa primerane predĺži.
5 Právo na vrátenie tovaru
Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak je kupujúci fyzická osoba, ktorá vstupuje do právneho úkonu za účelom, ktorý nemožno definovať ako komerčný, ani týkajúci sa jeho nezávislej profesionálnej činnosti.
6 Právo na zrušenie zmluvy
Kupujúci môže zrušiť svoju objednávku do 14 dní od doručenia produktu bez udania dôvodu písomnou formou (e-mail) – zrušenie zmluvy musí byť zaslané na e-mail adresu: info@sanvivere.com
alebo zaslaním produktu v lehote do 14 dní od prevzatia produktu na poštovú doručovaciu adresu:
SAN VIVERE s.r.o., Nádražná 3, 90081 Šenkvice, Slovensko.
7 Dôsledky zrušenia zmluvy
V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho musia byť produkty vrátené predávajúcemu nepoškodené, úplné, nespotrebované (a to ani čiastočne) a neopotrebované. Predávajúci bez zbytočného odkladu vrátené produkty skontroluje. Ak vrátené produkty budú poškodené, neúplné, spotrebované (čo i len čiastočne) alebo opotrebované, vznikne mu u kupujúceho nárok na náhradu škody.
Nárok na náhradu škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať voči nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
V prípade, že produkty budú vrátené predávajúcemu nepoškodené, úplné, nespotrebované (a to ani čiastočne) a neopotrebované, predávajúci vráti kupujúcemu plnú sumu za vrátené produkty.
Záväzky uhradiť platby musia byť splnené do 30 dní. Lehota pre kupujúceho začína dňom, kedy poslal zrušenie kúpnej zmluvy alebo zaslaním produktu, pre predávajúceho začína plynúť dňom ich doručenia predávajúcemu.

D Všeobecné informácie
1 Prosíme kupujúcich, aby sa vyhýbali možnému poškodeniu a kontaminácii produktu. Produkt zasiela kupujúci naspäť v pôvodnom obale, so všetkým príslušenstvom a so všetkými obalovými zložkami. Je potrebné použiť aj ochranný vonkajší obal. Ak kupujúci nemá pôvodný obal, produkt treba opatriť vhodným obalom a zaslať ako balík s primeranou ochranou proti poškodeniu pri preprave.
2 V prípade zasielania produktu naspäť prosíme kupujúceho vopred o úhradu poštovného, ak má byť poštovné hradené kupujúcim.
3 Vezmite prosím na vedomie, že vyššie uvedené body 1 a 2 nie sú podmienkou pre účinné uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy.